Registrace | panel Dialog

Děkujeme Vám za zájem stát se členem Dialogu!

Vyplňte, prosím, registrační formulář a odešlete tlačítkem „Registrovat“. Získáte také přístup do respondentského centra, kde můžete sledovat své odměny za výzkumy.

Základní údaje

Přihlašovací údaje

Kontaktní údaje

Tip: Telefonní číslo slouží k ověření zadaných údajů naším tazatelem. Bez telefonického ověření Vám nemůžeme přidělovat výzkumy.
Tip: Tento e-mail bude sloužit také jako přihlašovací údaj do respondentského centra, kde můžete sledovat své odměny a mít přehled o vyplněných výzkumech. Ujistěte se, že jej zadáte správně.

Doplňující údaje

Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů - panel DIALOG

1. Přihlášením do online panelu DIALOG udělujete souhlas s tím, aby společnost STEM/MARK, a.s., Smrčkova 2485/4, Praha 8, IČ 61859591 (dále jen „Agentura“) zpracovávala Vaše osobní údaje zahrnující jméno, příjmení, kontaktní a sociodemografické údaje, údaje charakteru zdravotní stav, náboženství apod., dále cookies a Vaše odpovědi vyplňované v průběhu Vašeho členství v online panelu po dobu trvání Vašeho členství v online panelu. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem účasti na výzkumech trhu v rámci členství v online panelu.

Vaše osobní údaje mohou být předány pracovníkům Agentury a dalším externím společnostem (např. za účelem vyplacení odměny), kteří jsou na základě smluvního ujednání s Agenturou povinni Vaše osobní údaje zpracovávat.

Poskytnutí Vašich osobních údajů Agentuře je zcela svobodné a dobrovolné a jejich poskytnutí je nezbytným předpokladem pro členství v online panelu. V případě neposkytnutí Vašich osobních údajů nebude možné přihlásit se do online panelu a účastnit se zajímavých výzkumů trhu.

Tento souhlas jste oprávněn/a kdykoli odvolat, a to odhlášením se z online panelu nebo na e-mailovou adresu Agentury osobniudaje@stemmark.cz, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu.

2. Současně berete na vědomí, že Agentura je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje zahrnující jméno, příjmení, kontaktní údaje a údaje pro výplatu odměny pro účely:

i. plnění smluvních povinností vyplývajících Agentuře z Vašeho členství v online panelu (jako např. vyplacení odměny) po dobu trvání Vašeho členství v online panelu;

ii. plnění právních povinností Agentury vyplývajících z platných právních předpisů (např. daňové povinnosti) po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech;

iii. oprávněných zájmů Agentury, tj. pro zajišťování kvality výzkumů trhu a pro předcházení podvodům po dobu trvání Vašeho členství v online panelu.

V této souvislosti jste oprávněn/a telefonicky anebo e-mailem vznést proti zpracování pro účely zajišťování kvality výzkumů trhu a pro předcházení podvodům u Agentury námitky.

Dále jste oprávněn/a Agenturu požádat o přístup k Vašim údajům, o jejich opravu, přenos nebo výmaz, případně i omezení zpracování.

Všechny žádosti můžete uplatňovat na: telefonním čísle 225986811 e-mailem osobniudaje@stemmark.cz

Domníváte-li se, že jsou Vaše údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Přejete-li si vědět více informací o svých právech, navštivte prosím webovou stránku Agentury www.stemmark.cz/ou

Souhlasím

Podmínky panelu Dialog

Souhlas s podmínkami členství v panelu Dialog

Tento text je dohodou mezi členem panelu Dialog a společností STEM/MARK a.s. IČO 61859591, která je provozovatelem panelu Dialog (dále jen PROVOZOVATEL PANELU). Odsouhlasením tohoto textu se člen panelu Dialog zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená. V případě jejich porušení může PROVOZOVATEL PANELU uplatnit opatření v něm obsažená. Nárok PROVOZOVATELE PANELU na případnou náhradu škody není touto dohodou dotčen.

Pravidla členství v panelu Dialog:

a. Panel Dialog umožňuje zaregistrovaným členům účast na výzkumech, které organizuje PROVOZOVATEL PANELU.

b. Členy panelu Dialog jsou ti, kteří se do panelu Dialog zaregistrují následujícími způsoby:

Prostřednictvím telefonního operátora PROVOZOVATELE PANELU, Při osobním rozhovoru s pověřeným tazatelem PROVOZOVATELE PANELU, Prostřednictvím online registrace na webových stránkách PROVOZOVATELE PANELU.

c. Členem panelu Dialog se může stát pouze osoba starší 15 let trvale žijící na území České republiky.

d. Členem panelu Dialog se nemůže stát osoba pracující v oblasti výzkumu trhu nebo pracující pro organizaci, která se výzkumem trhu zabývá.

e. Členství v panelu Dialog je dobrovolné a každý jeho člen má možnost kdykoliv svoje členství ukončit.

Člen panelu Dialog souhlasí s následujícími podmínkami členství v panelu Dialog:

a. Prohlašuji, že veškeré osobní údaje, které jsem o sobě uvedl/a při registraci do panelu Dialog, jsou pravdivé. Jsem si vědom/a, že uvedení nepravdivých údajů je závažným porušením podmínek registrace a bude důvodem pro jednostranné ukončení poskytování služby ze strany PROVOZOVATELE PANELU.

b. Potvrzuji, že v panelu Dialog jsem nebyl/a dosud registrovaný/á.

c. Členovi panelu Dialog přísluší za účast ve výzkumech odměna v podobě „S/Majlíků“ – bodů, které je možné směnit za hotovost (v kurzu 10 S/Majlíků=1 koruna), která bude odeslána na jím uvedený bankovní účet, nebo může být členem panelu odeslána na charitu u některé z předem určených organizací.

d. Vyplacení odměny je vázáno na dosažení stanovené minimální výplatní částky 2000 S/Majlíků a na aktivní působení v panelu. Pokud se někdo po dobu delší než 12 měsíců neúčastní žádného výzkumu, jeho nevyplacené odměny expirují. Na tuto skutečnost bude účastník upozorněn s měsíčním předstihem, aby měl možnost se do některého projektu zapojit a prodloužit platnost odměn na další rok.

e. Odměna se na účet vyplácí vždy pouze jednou měsíčně, a sice k 15. dni v měsíci.

f. PROVOZOVATEL PANELU si vyhrazuje, že odměny či hotovost bude zasílat pouze na území České republiky formou bankovního převodu.

g. Uživatel nemá nárok na náhradu případné škody, způsobené: nefunkčností, nedostupností či špatnou dostupností panelu Dialog, jakýmkoliv jiným následkem členství v panelu Dialog,

h. Členstvím v panelu Dialog se rozumí účast na výzkumech, vyplňování dotazníků, účast na skupinových diskusích a jiné aktivity PROVOZOVATELE PANELU související s výzkumem trhu.

i. PROVOZOVATEL PANELU si vyhrazuje právo nabízet členům panelu Dialog účast na výzkumech partnerských subjektů v rámci České republiky, případně i ze zahraničí.

j. Člen panelu Dialog bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že PROVOZOVATEL PANELU je oprávněn informace, které o sobě člen panelu Dialog při registraci či ve výzkumu uvedl, poskytnout třetí osobě, vyjma jména, příjmení a kontaktních údajů uživatele, tj. v anonymizované formě.

k. PROVOZOVATEL PANELU si vyhrazuje právo zasílat členům panelu Dialog e-mailové zprávy, nebo je kontaktovat telefonicky či osobně, a informovat je o novinkách, které panel Dialog nabízí.

l. Člen panelu Dialog: se zavazuje dodržovat mlčenlivost vůči třetím osobám o všech skutečnostech, které se v souvislosti s výzkumem dozvěděl/a, včetně obsahu výzkumu, nebude nijak šířit jakékoliv materiály obsažené v těchto výzkumech (obrázky,text, audio, video).

m. PROVOZOVATEL PANELU si vyhrazuje právo zrušit členství v panelu Dialog, což je automaticky spojeno se zánikem nároku na jakoukoliv odměnu získanou účastí na výzkumech či jiných aktivitách spojených s panelem Dialog, tomu členovi, který:

  • - uvedl nepravdivé údaje při registraci v panelu Dialog
  • - se nezúčastnil žádného výzkumu, k němuž byl pozván, po dobu delší než šest měsíců, nebo se nezúčastnil žádného ze tří po sobě jdoucích výzkumů, k nimž byl pozván s minimálním odstupem 1 měsíce
  • - se pokusil přihlásit jako jiný uživatel bez vědomí onoho jiného uživatele, nebo se svým jednáním pokusil narušit stabilitu a chod panelu Dialog
  • - si založil více než jeden uživatelský účet
  • - nevyplňuje dotazníky pečlivě a pravdivě. Odhalené podvody jsou důvodem pro okamžité ukončení členství v panelu Dialog
  • - nedodržel závazky uvedené v bodě k

m. Zrušení členství v panelu Dialog neznamená, že se PROVOZOVATEL PANELU vzdává nároku na případné soudní řízení o náhradě škody, kterou člen panelu Dialog způsobí provozovateli.

n. Člen panelu Dialog bere na vědomí, že přijatá peněžní odměna je považována za ostatní příjmy podle § 10 odst. 1, písm. a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a je třeba ji zahrnout do daňového přiznání, pokud má poplatník dle zákona o daních z příjmu povinnost daňové přiznání podat.

o. PROVOZOVATEL si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek využívání Služby, a to i bez předchozího upozornění. V případě, že dojde ke změně pravidel, uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že platná a účinná je vždy poslední verze pravidel. Uživatel je oprávněn se kdykoli obeznámit s aktuálním zněním těchto pravidel na webových stránkách Provozovatele. Pokud uživatel pokračuje v používání Služby po provedení těchto změn Provozovatelem, má se za to, že se změnami pravidel bez výhrad souhlasí.

Nedílnou součástí těchto podmínek je samostatný Souhlas se zpracováním osobních údajů - panel DIALOG

Souhlasím


11 523
registrovaných
respondentů
394 692
vyplěných
dotazníků
632 119
Kč jste přispěli
na charitu